Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Van:

UK Sportscars, handelsnaam van MatN.

Zwitserlaan 35

9231HJ Surhuisterveen

KVK Groningen: 01182891

Artikel 1 Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Koper: de wederpartij van UK Sportscars, handelend als privé-persoon of in de

uitoefening van beroep of bedrijf;

Overeenkomst: de overeenkomst tussen UK Sportscars en koper;

Producten: kunnen ook goederen en/of diensten onder verstaan worden.

Artikel 2 Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en overeenkomsten met UK Sportscars
 2. Een koper welke eenmaal volgens deze algemene voorwaarden met UK Sportscars heeft gecontracteerd, wordt geacht eventueel daarna door hem mondeling, schriftelijk, of per telefax op te geven orders of aan te gaan overeenkomsten stilzwijgend met toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden akkoord te zijn gegaan.
 3. koper geldt niet als (handels)agent of distributeur van UK Sportscars tenzij hij als zodanig bij schriftelijke overeenkomst is aangesteld.
 4. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien dat uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 3 Offertes

 1. Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld.
 2. De prijscouranten en prijsvermeldingen van UK Sportscars zijn geen offerte.
 3. Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt UK Sportscars zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 5 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken. Onder opgaaf van redenen zal UK Sportscars dit schriftelijk aan koper bekend maken.
 4. Mondelinge toezeggingen verbinden UK Sportscars slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
 5. Inkoop-en andere voorwaarden van een koper worden door UK Sportscars uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze alsnog uitdrukkelijk en schriftelijk door UK Sportscars worden aanvaard.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

 1. UK Sportscars heeft het recht zonder opgave van redenen bestellingen niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling, in welk geval de koper dienovereenkomstig wordt ingelicht.
 2. Bij bestellingen (internet/mondeling/etc) is de koper zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de juistheid van alle verstrekte gegevens. Bij het verstrekken van foutieve of frauduleuze gegevens heeft UK Sportscars het recht om alle daaruit voortvloeiende kosten op de koper te verhalen.

3 Koper en UK Sportscars komen uitdrukkelijk overeen dat door de elektronische communicatievorm een geldige overeenkomst tot stand komt. Zodra aan de voorwaarden is voldaan. Het ontbreken van een handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding.

Artikel 5 Afbeeldingen

 1. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. opgenomen in prijscouranten en folders, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.
 2. Alle door of in opdracht van UK Sportscars gemaakte ontwerpen, afbeeldingen enz. als bedoeld in lid 1 blijven eigendom van UK Sportscars en mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd of op andere wijze vermenigvuldigd, noch aan derden worden getoond of op enigerlei wijze worden gebruikt.

Artikel 6 Prijzen

 1. De goederen van UK Sportscars worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van verzending vanaf het magazijn van UK Sportscars.
 2. Voor orders kan een bedrag voor verzend-en administratiekosten in rekening worden gebracht. De kosten voor verzending per expres komen alleen voor rekening van de koper wanneer deze om een zodanige verzendwijze heeft gevraagd.
 3. Kosten voortvloeiende uit aanvullingen en / of wijzigingen van de opdracht zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 4. De prijzen worden uitgedrukt in euro’s inclusief BTW.

Artikel 7 Verzending/aflevering

 1. Levering geschiedt af fabriek/winkel/magazijn van UK Sportscars
 2. Tenzij anders overeengekomen, bepaalt UK Sportscars de wijze van verzending. In geval UK Sportscars de wijze van verzending heeft gekozen, reizen de goederen voor risico van UK Sportscars. UK Sportscars draagt het risico van de goederen af op het ogenblik waarop de goederen aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.
 3. UK Sportscars behoudt zich het recht voor bestelde goederen in deelzendingen te leveren en te factureren.
 4. Indien op verzoek van koper de levering wordt uitgesteld of bespoedigd, dan is koper gehouden tot vergoeding van de hiermee gepaard gaande kosten.
 5. UK Sportscars is niet tot nalevering van eenmaal geleverde producten gehouden, indien deze producten door hem of zijn leveranciers uit productie zijn genomen of om enige andere redenen uit zijn verkoopprogramma zijn vervallen.
 6. De koper is gehouden bij levering de goederen in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de goederen voor rekening en risico van de koper opgeslagen.
 7. In geval de koper ondanks sommatie daartoe de goederen binnen drie weken nadien niet heeft afgehaald van de door UK Sportscars op te geven opslagplaats, heeft UK Sportscars het recht om de goederen naar haar keuze onderhands of in het openbaar te verkopen en de oorspronkelijke koper voor een eventueel verlies aansprakelijk te houden. De oorspronkelijke koper is te allen tijde gehouden om de kosten van de hiervoor genoemde opslag en de door UK Sportscars gemaakte (extra) verzend-en administratiekosten te vergoeden.
 8. De verpakkingsmaterialen gelden als eenmalig en worden niet teruggenomen.

Artikel 8 Leveringstermijnen

 1. Indien UK Sportscars een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn
 2. Opgegeven leveringstermijnen worden geacht bij benadering te zijn opgegeven.
 3. De overeengekomen leveringstermijnen hebben niet tot strekking dat UK Sportscars na het verstrijken hiervan van rechtswege in verzuim is, doch hiertoe is steeds een andere schriftelijke ingebrekestelling vereist, waarbij UK Sportscars een termijn van minimaal 14 dagen zal worden gegund om haar verplichtingen na te komen.
 4. Overschrijding van een leveringsdatum geeft de koper nimmer het recht tot enigerlei schadevergoeding, op ontbinding van de overeenkomst of enige andere actie jegens UK Sportscars. Dit is slechts anders in geval van opzet of grove schuld van UK Sportscars of haar leidinggevend personeel of indien de leveringstermijn met meer dan drie maanden wordt overschreden. Dan heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden, echter zonder aanspraak te kunnen maken op enige schadevergoeding.

Artikel 9 Annuleringen

 1. Indien de koper de opdracht annuleert en / of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door UK Sportscars reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs en/of uitgevoerde diensten, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij overigens jegens UK Carparts gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde. Koper zal eveneens aan UK Sportscars als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Koper is voorts verplicht UK Sportscars te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en / of weigering van de goederen.
 2. Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt UK Sportscars zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en / of volledige schadevergoeding te vorderen.
 3. Indien de koper de opdracht voor het op Nederlands kenteken zetten van een door UK Sportscars aangeboden occasion annuleert, is de koper verplicht om de kosten voor de RDW keuring, het BPM restbedrag, de APK keuring + werkloon te voldoen ook al wordt de betreffende occasion naderhand niet meer afgenomen door de koper.

Artikel 10 Betalingen

 1. Betaling dient te geschieden bij aflevering, vooruitbetaling, eenmalige incasso of indien overeengekomen binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door UK Sportscars aan te geven wijze in valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Indien koper in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen is de koper van rechtswege in verzuim. Koper is alsdan een rente verschuldigd van 1,5% over het openstaande bedrag per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Ten laste van de koper komen tevens alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die UK Sportscars als gevolg van het niet nakoming door de koper van diens verplichtingen heeft moeten maken. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde incassotarief met een minimum van 35,- euro exclusief omzetbelasting
 3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van UK Sportscars op de koper onmiddellijk opeisbaar.
 4. UK Sportscars heeft de mogelijkheid een kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening te brengen. Deze toeslag is niet verschuldigd bij betaling binnen de op de factuur gestelde betalingstermijn.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

 1. De eigendom van de geleverde goederen wordt door UK Sportscars uitdrukkelijk voorbehouden totdat volledige betaling, daarbij inbegrepen de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, evenals schadevorderingen wegens tekortschiet en in de nakoming, heeft plaatsgevonden.
 2. Het staat de koper niet vrij zonder schriftelijke toestemming van UK Sportscars de goederen voordien te vervreemden, te verhuren, in gebruik af te staan of buiten zijn bedrijf te verplaatsen, te verpanden dan wel anderszins te bezwaren.
 3. De koper verplicht zich op eerste verzoek van UK Sportscars de goederen aan UK Sportscars ter beschikking te stellen, en verleent reeds nu onherroepelijk machtiging aan UK Sportscars of aan de door UK Sportscars aan te wijzen personen, de plaats waar de goederen zich bevinden, te betreden teneinde de goederen mee te nemen.
 4. UK Sportscars verschaft in overeenstemming met het gestelde onder 2 aan de koper de eigendom van de genoemde goederen op het moment dat de koper al zijn verplichtingen heeft voldaan, doch onder voorbehoud van pandrecht van UK Sportscars ten behoeve van andere aanspraken die UK Sportscars op de koper heeft. De koper zal op eerste verzoek van UK Sportscars zijn medewerking verlenen aan handelingen die in dat kader vereist zijn, op straffe van een dwangsom van € 1.000,- voor iedere dag dat de koper hiermee nalatig blijft.
 5. Goederen of onderdelen daarvan, die als gevolg van een reparatieopdracht of garantie worden vervangen, worden of blijven daardoor eigendom van UK Sportscars tot volledige voldoening van al wat UK Sportscars van de koper te vorderen heeft, heeft plaatsgevonden.

Artikel 12 Reclame

 1. Reclames in het algemeen en klachten over facturen dienen binnen acht dagen na ontvangst van de goederen c.q. facturen, dan wel binnen acht dagen nadat een eventueel gebrek aan de goederen ontdekt is c.q. ontdekt had moeten worden, schriftelijk en met een behoorlijke omschrijving van de klacht aan UK Sportscars kenbaar gemaakt te worden. Na het verstrijken van deze termijn wordt UK Sportscars geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen, en wordt aangenomen dat de koper de goederen c.q. facturen als juist erkent.
 2. Reclames geven aan de koper nimmer het recht zijn betalingen op te schorten.
 3. Indien een reclame door UK Sportscars gegrond wordt bevonden, heeft UK Sportscars het recht om:

– de factuur te herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig te wijzigen;

– het geleverde te vervangen door een zaak met dezelfde specificaties of te repareren waarbij de vervangen goederen of onderdelen aan UK Sportscars worden afgegeven;

– het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door de koper betaalde factuurbedrag zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

 1. Reclamering ten aanzien van goederen behorende tot een deelzending heeft geen invloed op voorgaande en volgende deelzendingen die deel uitmaken van dezelfde bestelling.
 2. Geringe, in de handel gebruikelijke of technische niet te vermijden afwijkingen en verschillen in kwaliteit, kleur, maat of afwerking, kunnen geen grond voor reclamering opleveren.
 3. De koper dient in voorkomend geval UK Sportscars onverwijld gelegenheid te bieden eventuele gebreken te herstellen.
 4. Eventuele terugzending van goederen aan of van de koper geschiedt voor rekening en risico van de koper. UK Sportscars aanvaardt teruggezonden goederen slechts indien en voor zover zij met deze terugzending tevoren schriftelijk instemt, en alsdan slechts wanneer deze goederen aan het door UK Sportscars op te geven adres worden afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin UK Sportscars deze goederen aan de koper afleverde.
 5. Bij bestellingen via internet van merk/model gebonden goederen dient koper zich er goed van te gewissen dat de correcte goederen besteld worden. Bij twijfel dient er bij UK Sportscars nagevraagd te worden over correctheid. Foutief bestelde goederen worden slechts teruggenomen na schriftelijk overleg. Indien UK Sportscars heeft besloten om foutief bestelde goederen van koper terug te nemen, dan gebeurd dit met een tegoedbon of restitutie via bankrekening, en dan alleen voor de waarde van de goederen zonder verzendkosten
 6. Speciaal voor koper bestelde goederen worden niet teruggenomen!

Artikel 13 Retour goederen

1.Goederen kunnen alleen geretourneerd worden na vooraf overleg met UK Sportscars.

2.Retour goederen dienen altijd volledig gefrankeerd te zijn, niet gefrankeerde zendingen worden geweigerd.

Artikel 14 Garantie

 1. UK Sportscars staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde goederen, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld.
 2. Op de geleverde nieuwe goederen wordt 3 maanden garantie verleend tenzij anders schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Indien de koper aan UK Sportscars een opdracht heeft gegeven tot reparatie en de afgegeven zaak niet binnen drie maanden na de afgiftedatum, tegen betaling van het wegens onderzoek of reparatie verschuldigde bedrag, heeft afgehaald, wordt deze geacht afstand te hebben gedaan van de ter reparatie ingeleverde zaak ten behoeve van UK Sportscars. De koper zal al dan UK Sportscars vrijwaren van alle aanspraken van derden met betrekking tot deze zaak.
 4. Door de koper binnen de garantietermijn aangetoonde en aan UK Sportscars verwijtbare fouten, gebreken of onvolkomenheden -voor zover vallende onder de in dit artikel bedoelde garantie – worden voor rekening van UK Sportscars zo spoedig mogelijk hersteld.

5.1 Op samengevoegde producten, (hieronder vallen ook gebruikte kitcars die verkocht worden door UK Sportscars) auto’s en onderdelen , noch op verbruiksgoederen geeft UK Sportscars garantie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een garantie is toegezegd.

5.2 Op goederen die door UK Sportscars fysiek aangepast worden naar wens van de klant, is geen terugname of inruilgarantie mogelijk.

 1. Op slijtage onderdelen (remblokken, remschijven,dynamo’s , gebruikte motoren etc.) geldt geen garantie, behoudens het niet passen of een fabricagefout welke bij de montage wordt geconstateerd.
 2. Voor goederen met een door andere dan UK Sportscars bijgevoegd garantiebewijs geldt, voor zover afwijkend van het in deze voorwaarden gestelde, het in deze voorwaarden gestelde.
 3. De koper kan geen beroep doen op de garantie bepalingen indien;

– de koper de goederen heeft verwaarloosd

– de koper wijzigingen aan de goederen heeft aangebracht c.q. heeft aan laten brengen waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens UK Sportscars zijn verricht

– bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadigd door inwerken van vocht of door andere van buiten komende oorgoederen of onheilen.

– het apparaat niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden

– het apparaat wordt gebruikt met ongeschikte of verkeerde accessoires

– indien de koper de goederen op andere wijze onachtzaam heeft behandeld.

– de goederen in wedstrijden zijn gebruikt

 1. Indien koper niet, niet-behoorlijk, of niet-tijdig voldoet aan enige verplichting voortvloeiend uit de met UK Sportscars gesloten overeenkomst(en), dan is koper niet tot garantie gehouden.

Artikel 15 Handelsmerk

 1. De fabrieks-of handelsmerken dan wel de type-of identificatienummers of tekens, die op de door UK Sportscars afgeleverde goederen aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden.

Artikel 16 Aansprakelijkheidsbeperking

 1. UK Sportscars, noch derden die zij betrekt ten behoeve van de totstandkoming of de uitvoering van enige overeenkomst, zijn aansprakelijk voor enige schade, voortvloeiende uit en verbandhoudende met de overeenkomst, welke koper of enige door deze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derde mocht lijden, direct of indirect, ongeacht wat daarvan de oorzaak is.
 2. Onverminderd het vorenstaande is UK Sportscars in ieder geval nimmer aansprakelijk:

– wegens niet-, of niet tijdige levering;

– voor gegevens in folders, catalogi, reclamemateriaal, offertes e.d.;

– in geval van niet-toerekenbare tekortkomingen (overmacht), zoals bedoeld in artikel 17;

– daden of nalatigheden van de koper, zijn ondergeschikten dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;

– Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge van mechanische en chemische dan wel biologische invloeden van buitenaf;

– nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;

– enige andere van buiten komende oorzaak;

– normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik;

– indien de koper zelf of een derde het geleverde repareert, daaraan veranderingen aanbrengt, dit gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het geschikt of bestemd is, het geleverde overbelast en anderszins onvakkundig gebruikt;

– voor de eigendommen van derden welke zich ter zake van reparatie, opslag of om welke redenen dan ook in of buiten UK Sportscars’s bedrijfsruimte bevinden;

– voor bedrijfs-en/of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan;

– voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen;

 1. Indien UK Sportscars in enig geval, ondanks het bovenstaande, voor enige schade aansprakelijk is, aanvaard UK Sportscars slechts aansprakelijkheid voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.
 2. Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat, is UK Sportscars nimmer aansprakelijk voor meer dan het factuurbedrag voor de betreffende overeenkomst.
 3. De koper zal UK Sportscars vrijwaren voor alle aanspraken van derden jegens UK Sportscars.
 4. De in deze voorwaarden opgenomen uitsluitingen c.q. beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van UK Sportscars of haar leidinggevende ondergeschikten.

7 ten aanzien van door ons geleverde informatie over de door ons geleverde producten, noch ten aanzien van de door ons gegeven adviezen en antwoorden op vragen via e-mail en/of de telefoon, tenzij hier sprake is van opzet of grove schuld.
Artikel 17 Waarschuwing

 1. Motor-/ Autosport zijn extreem gevaarlijke sporten. Onze goederen geven geen garantie tegen verwondingen en/of fatale ongelukken. De koper is zich of dient bewust te zijn van dit gevaar.
 2. Goederen bedoeld voor gebruik buiten de openbare weg zijn daar dan niet voor goedgekeurd

en/of toegelaten en worden ook niet geacht daar gebruikt te worden.

 1. De koper dient zich er zelf van te gewissen over de juiste toepassing en/of gebruik van de goederen. Auto’s worden veelal verkocht met nederlands kenteken, verzorgd door UK Sportscars. Apk op verkochte gebruikte auto’s wordt elders uitgevoerd door een derde instantie die daartoe gemachtigd is. UK Sportscars is niet aansprakelijk voor schade voortkomend uit de apk beoordeling welke een momentopname is van de technische staat van de auto.

Artikel 18 Overmacht

 1. UK Sportscars is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen door overmacht.
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, evenals elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciersof ingeschakelde derden, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van UK Sportscars evenals van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp-of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
 3. UK Sportscars heeft in geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten. UK Sportscars is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is UK Sportscars gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. UK Sportscars behoudt het recht op betaling van het al verrichte werk en de gemaakte kosten.
 4. UK Sportscars heeft geen bevoegdheid tot opschorten indien nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid langer dan zes maanden voortduurt. In deze gevallen kan de overeenkomst door de meest gerede partij worden ontbonden, zonder dat de koper echter recht heeft op vergoeding van enige schade.

Artikel 19 Ontbinding

 1. Indien de koper zijn verplichtingen tegenover UK Sportscars niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surséance van betaling aanvraagt, dan wel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, onder curatelenstelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, goederen of een deel daarvan verliest, is de koper van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die UK Sportscars te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist.
 2. In de gevallen onder 2 genoemd, heeft UK Sportscars het recht, zonder enige ingebrekestelling, van haar kant de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 3. UK Sportscars is te allen tijde bevoegd alsdan schadevergoeding van de koper te vorderen, alsmede de geleverde goederen terug te nemen.
 4. In geval de koper de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij te allen tijde eerst UK Sportscars schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen koper nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven.
 5. De koper heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn

verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen.

 1. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de koper geen aanspraak maken op ongedaan maken van reeds door UK Sportscars verrichte prestaties, en heeft UK Sportscars onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties.

Artikel 20 Persoonsgegevens

UK Carparts conformeert zich aan de Wet Persoonsregistraties cq. de komende Wet Bescherming Persoonsgegevens, aangemeld bij de Registratiekamer. Terzake wordt verwezen naar de aparte “Privacy Statement” van UK Carparts, zoals opgenomen in deze site.
Artikel 21 Toepasselijk recht/bevoegde rechter

 1. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen UK Sportscars en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Groningen kennis, tenzij UK Sportscars er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

Artikel 22 Gedeeltelijke ongeldigheid

 1. Indien een of meerdere bepalingen uit een overeenkomst tussen UK Sportscars en koper onverbindend zou blijken te zijn, dan blijven de overige bepalingen van deze overeenkomst tussen partijen van kracht.
 2. Partijen verbinden zich om de niet-verbindende bepalingen te vervangen door zodanige bepalingen, die wel verbindend zijn en zo min mogelijk -gelet op het doel en de strekking van deze overeenkomst -afwijken van de niet-verbindende bepalingen

UK Sportscars , M. van der Velde

 1. 1 januari 2011